VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                              

 

     3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     
Ročník XIX.        Číslo 130 od začiatku vydávania            Číslo 3/2022  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                                                                          Vyšlo 30.decmbra 2022                   

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
 
 
Redakčná rada : 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu

 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. 
e-mail : finstar1000@gmail.com
 

 

 

Ďalšie číslo vyjde v marci 2023. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )   ISSN 1336 - 5711  
             Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava