VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                              

 

 

3 / 2016   

 

Využitie pyramídovej sústavy ukazovateĺov

Trvaloudržateľné bývanie a stratégia 2030

Charakteristika vybraných foriem podvodov  a protiprávneho konania  v podnikovej praxi 

Štátne dlhopisy ako kolaterál v refinančných operáciách počas finančnej a dlhovej krízy

Analýza zadĺženosti slovenských domácností

Vybrané aspekty zdaňovania obchodov s cennými papiermi právnických osôb v Slovenskej republike

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 Ročník XIII.        Číslo 110 od začiatku vydávania        Číslo 3/2016  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                                                            Vyšlo 30.septembra 2016       

                                                    

              

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Internet Explorer
 
 
Redakčná rada : 
 
Doc.Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava
 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : pilch.ctibor@derivat.sk
 

 
 
 

Najbližšie číslo vyjde v decembri 2016, časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software