VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                              

 

 

4 / 2016   

 

Prejavy ekonomickej kriminality a kreatívne účtovníctvo

Special Drawing Rights v súčasnom menovom systéme

Finanční krize a jejich stanovení 

Vybrané aspekty zdaňovania dividend v podmienkach SR

Analýza vybraných aspektov univerzálneho základného príjmu

Vplyv úrokovej sadzby na akciový trh

Členské kvóty v MMF a ich reforma

The behavior of different groups of investors in the financial market

Princípy hodnotenia vnútorného kapitálu komerčných bánk EU /ICCAP/

Úrokové sadzby švajčiarskeho peňažného trhu a ich vplyv na výnosnosť štátnych obligácií 

Recenzia

Diskusia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 Ročník XIII.        Číslo 111 od začiatku vydávania        Číslo 4/2016  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                                                            Vyšlo 29. decembra 2016       

                                                    

              

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome

 

 
 
Redakčná rada : 
 
Doc.Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava
 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : pilch.ctibor@derivat.sk
 

 
 
 

Najbližšie číslo vyjde v marci 2017, časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software